top of page

Cơ cấu quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Chế định doanh nghiệp nhà nước trong Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều điểm mới và thay đổi căn bản so với Luật Doanh nghiệp 2014, đặc biệt là khái niệm doanh nghiệp nhà nước. Điều đáng chú ý là Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy trở về với tinh thần của Luật doanh nghiệp 2005 khi quy định hai hình thức tồn tại của doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH và Công ty cổ phần. Sự thay đổi này có tác động lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định về cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước.


Trích: Cơ cấu quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 - Khóa luận tốt nghiệp - Trường Đại học Luật Hà Nội.


Tác giả: Lường Thị Lan Anh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Anh

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page