top of page

Các nguyên tắc liên quan đến hoạt động xét xử trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Từ lý luận cũng như tình hình thực tế vận dụng nguyên tắc chủ yếu liên quan đến hoạt động xét xử trong thực tiễn ở nước ta hiện nay cũng như các quan niệm khác nhau về các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự thì vấn đề nghiên cứu một cách toàn diện, sâu rộng về các nguyên tắc này là rất cần thiết và có ý nghĩa to lớn góp phần đem lại một cách hiểu đúng đắn, toàn diện và thống nhất trong lý luận cũng như trong thực tế áp dụng đồng thời góp phần hoàn thiện các nguyên tắc tố tụng này. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các nguyên tắc chủ yếu liên quan đến hoạt động xét xử trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng để làm sáng tỏ về mặt khoa học và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng các nguyên tắc đó không chỉ có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và pháp lý quan trọng mà còn là lý do luận chứng cho sự cần thiết để chúng tôi lựa chọn đề tài: “Các nguyên tắc liên quan đến hoạt động xét xử trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Nam Định)" làm luận văn thạc sĩ luật học.

Trích: "Các nguyên tắc liên quan đến hoạt động xét xử trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Nam Định)"

- Luận văn Thạc sĩ Luật học -Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Lương Thị Kim Huế

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:1 lượt xem0 bình luận

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page