top of page

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam

Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015 là những đạo luật quan trọng có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực HNGĐ khiến các quy định của BLHS năm 1999 và những văn bản quy phạm pháp luật hình sự hiện hành về các tội xâm phạm chế độ HNGĐ không còn phù hợp nữa. Thêm vào đó, BLHS năm 2015 vừa được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ mới, tuy nhiên, những quy định của BLHS này về các tội xâm phạm chế độ HNGĐ chưa khắc phục triệt để được sự bất cập của những quy định tương ứng trong BLHS năm 1999, do đó cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện nhằm đáp ứng được đòi hỏi về tính thống nhất trong một chỉnh thể của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về "Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp trong thời gian tới" và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" đòi hỏi phải hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp. Theo đó, những quy định của luật hình sự về các tội

xâm phạm chế độ HNGĐ cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đề cao hiệu quả phòng ngừa, tăng cường tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, đồng thời tội phạm hóa những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, kể từ khi Nghị quyết được ban hành đến nay thì những quy định của BLHS năm 1999 (dù đã sửa đổi bổ sung năm 2009) về các tội xâm phạm chế độ HNGĐ vẫn chưa được sửa chữa, bổ sung nên chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu cải cách tư pháp. Xuất phát từ những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh khẳng định việc lựa chọn đề tài “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ nhằm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm chế độ HNGĐ là hoàn toàn cấp thiết, phù hợp với pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, trở thành công cụ hữu hiệu trong đấu tranh phòng và chống các tội xâm phạm chế độ HNGĐ, góp phần bảo vệ trật tự xã hội và sự phát triển lành mạnh của các quan hệ HNGĐ.


Trích: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Thị Lan

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Tất Viễn - PGS. TS Trương Quang Vinh

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page