top of page

Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam

Nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp trong thời gian tới” và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đòi hỏi phải hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp. Theo đó, những quy định của luật hình sự về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đề cao hiệu quả phòng ngừa, tăng cường tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, đồng thời tội phạm hóa những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, với sự thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội, nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây thiệt hại đáng kể cho xã hội liên quan đến nhân phẩm, danh dự của con người mới phát sinh nhưng chưa đủ cơ sở pháp lý để giải quyết như: hành vi xâm hại tình dục giữa những người đồng tính, chuyển đổi giới tính; hành vi mua bán bộ phận cơ thể, nội tạng hay thai nhi... Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, sức khỏe, đạo đức, tâm lý... của con người. Vì vậy việc nghiên cứu một cách khoa học, toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người như làm rõ các dấu hiệu pháp lý của các tội này, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn xét xử cũng như những nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc đó để đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật, bảo đảo áp dụng có hiệu quả các quy định của pháp luật hình sự về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là một đòi hỏi bức thiết của nước ta hiện nay. Do đó, tác giả đã chọn đề tài “Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ.


Trích: Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội


Tác giả: Vũ Hải Anh

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Văn Độ

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page