top of page

Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam

Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/1/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và đặc biệt sau 10 năm thực hiện mô hình Cơ quan CSĐT mới theo Pháp lệnh tổ chức ĐTHS và chủ trương tăng thẩm quyền cho Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện thì hoạt động của Cơ quan CSĐT cũng đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc như: việc phân định thẩm quyền điều tra giữa các lực lượng điều tra trong Cơ quan CSĐT chưa rõ ràng, hợp lý; việc thực hiện quyền năng chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động điều tra của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT hiện nay còn chồng chéo, bất cập giữa chức năng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công với quyền năng về tố tụng; quy định và thực tiễn công tác bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và ĐTV còn nảy sinh một số bất cập và hạn chế; lực lượng làm công tác điều tra còn thiếu so với yêu cầu của tình hình; kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều tra còn thiếu và lạc hậu... Những hạn chế, vướng mắc trên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác điều tra tội phạm nói riêng và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung. Từ những phân tích trên đây cho thấy, việc nghiên cứu một cách đầy đủ các quy định của pháp luật TTHS về Cơ quan CSĐT là một yêu cầu cần thiết. Trên cơ sở chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quy định và thực tiễn hoạt động của Cơ quan CSĐT; nghiên cứu đề xuất những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện Cơ quan CSĐT là một công việc có ý nghĩa cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Chính vì lẽ đó, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài “Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam

Trích: Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh


Tác giả: Vũ Duy Công

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Thị Minh Sơn

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


2 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page