top of page

Cơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất

Tặng cho QSDĐ được quy định tại các Điều 106 đến Điều 121 LĐĐ năm 2003 và từ các Điều 465 đến Điều 470; Điều 722 đến Điều 726 BLDS năm 2005. Đây là một chế định hoàn toàn mới trong pháp luật dân sự, đất đai của Việt Nam với đặc thù QSH của tư nhân đối với đất đai không được thừa nhận. Trong khi vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, NSDĐ có các quyền: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị QSDĐ. Việc thực hiện các quyền này phải tuân theo quy định của BLDS và pháp luật về đất đai. Nghiên cứu chế định này của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai là việc làm cần thiết, bởi tặng cho QSDĐ là một vấn đề vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời đại, nó không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà con mang tính thực tiễn sâu sắc Trong điều kiện của chúng ta hiện nay, khi nên kinh tế thị trường định hướng XHCN đã và đang phát triển với những biểu hiện tích cực, nhưng cũng đã bộc lộ những mặt trái của nó; trong đó đất đai đã được coi là đối tượng đặc biệt trong giao dịch dân sự, kinh tế, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của quy luật giá trị, khi thấy giá trị QSDĐ biến động với mức cao hơn NSDĐ đã tặng cho lại đòi lại QSDĐ; đồng thời ý thức chấp hành pháp luật của NSDĐ chưa cao, nên khi pháp luật quy định về tặng cho QSDĐ, những NSDĐ tuỳ tiện không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Bằng đề tài: "Cơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất" tác giả mong muốn góp phần lý giải về lý luận cũng như thực tiễn trong pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới khi xây dựng và áp dụng chế định này tại Việt Nam.


Trích: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Hải An

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Hữu Nghị - TS. Ngô Huy Cương

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page