top of page

Đảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quyền của phụ nữ ở nông thôn Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều biện pháp đặc thù nhằm đảm bảo quyền cho phụ nữ ở nông thôn được triển khai thiết thực và hiệu quả; công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; hoạt động tố tụng bảo vệ quyền của phụ nữ ở nông thôn được tăng cường; việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và hoạt động hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra đối với phụ nữ ở nông thôn được chú trọng... Tuy nhiên, bên cạnh đó, hệ thống chính sách, pháp luật về quyền của phụ nữ, trong đó có phụ nữ ở nông thôn còn chưa thực sự hoàn thiện, nhiều văn bản chưa tính đến yếu tố đặc thù của phụ nữ ở nông thôn. Các chính sách dàn trải với cơ chế khác nhau, nội dung trùng lắp, nguồn vốn đảm bảo thấp, chi phí cao cho hoạt động sự nghiệp, thủ tục rườm rà. Sự tham gia của phụ nữ ở nông thôn vào quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng chưa được chú trọng, đảm bảo tính thực chất. Việc thực thi chính sách, pháp luật còn nhiều thiếu sót, bất cập. Vị

thế, vai trò của phụ nữ ở nông thôn đã được nâng lên nhưng chưa ngang tầm với năng lực, phẩm chất và đóng góp của họ đối với gia đình, xã hội, với sự phát triển của đất nước. Tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, định kiến giới còn tồn tại khá nặng nề ở nông thôn. Nhận thức của nhân dân, đặc biệt là bản thân người phụ nữ ở nông thôn về các quyền và lợi ích của mình còn hạn chế... dẫn đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ chưa được đảm bảo đầy đủ trên thực tế, giảm khả năng đóng góp của họ vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, đòi hỏi nhà nước phải có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ, thúc đẩy, đảm bảo phụ nữ được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp. Để giải quyết được những vấn đề này, cần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn nhằm đưa ra các luận cứ khoa học, xác đáng, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về đảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn. Từ những lý do trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Đảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay” làm luận án tiến sĩ luật học, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.


Trích: Đảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội


Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Báo - TS. Trần Thái Dương

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page