top of page

Giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, lý luận về giải thích pháp luật là một bộ phận quan trọng của khoa học pháp lý, được tổng kết từ thực tiễn giải thích pháp luật ở nhiều nước, có tính phổ biến, có giá trị hướng dẫn và thúc đẩy hoạt động giải thích pháp luật ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, lý thuyết về giải thích pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, chưa có điều kiện hệ thống lại và thống nhất quan điểm trên những phương diện căn bản nhất. Thứ hai, hoạt động giải thích pháp luật ở nước ta do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện theo quyền hạn, thực sự chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó dẫn đến tình trạng nhiều chủ thể ngoài UBTVQH “đã tham gia” giải thích pháp luật ngoài quy định, đưa ra nhiều sản phẩm đang cần sự đánh giá thống nhất, nghiêm túc. Thứ ba, nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền và Cải cách tư pháp theo những yêu cầu và mục tiêu chiến lược đã được hoạch định. Vì thế, những giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng giải thích pháp luật ở Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp này cần sớm phải xác định. Thứ tư, hiện nay cách đánh giá về thực tiễn giải thích pháp luật từ nhiều vị trí nghiên cứu rất phân tán, các quan điểm về giải thích pháp luật ở nước ta đang có nhiều điểm trái ngược, tranh cãi. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay” là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.


Trích: Giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Phạm Thị Duyên Thảo

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Phạm Hồng Thái

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page