top of page

Giải quyết tranh chấp HĐTM từ thực tiễn xét xử sơ thẩm của TAND cấp huyện tại Quảng Nam

Tại tỉnh Quảng Nam, hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại tại Tòa án cũng mang ý nghĩa quan trọng không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Nếu giải quyết tranh chấp có hiệu quả thì góp phần không nhỏ trong môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh. Trước đây, việc áp dụng pháp luật được thay đổi qua các thời kỳ tuy cũng mang lại kết quả cao trong công tác giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại tại tỉnh Quảng Nam nhưng vẫn còn một số vướng mắc. Thực tiễn thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại ở Tòa án nước ta nói chung và các Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng cũng còn một số vướng mắc và bất cập cần phải nghiên cứu. Việc hạn chế, bất cập trong khi áp dụng pháp luật vào thực tiễn xét xử còn thiếu đồng bộ, chưa thống nhất, cũng như chưa phù hợp với xã hội hiện nay. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xét xử tại Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh, nhiều bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghi hoặc có thể bị hủy. Chính vì lẽ đó, từ thực trạng của đất nước cũng như thực tiễn tại địa phương khi các tranh chấp này trở nên đa dạng và phức tạp, việc nghiên cứu giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân cấp huyện tại Quảng Nam sẽ phù hợp với thực tiễn xã hội, có ý nghĩa về mặt lý luận. Từng là là một chuyên viên tại Văn phòng luật sư, nhận thức được rằng vai trò của Tòa án cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại, những thực trạng khi áp dụng pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp trên địa bàn tỉnh và hoàn thiện khung pháp luật nói chung.

Trích: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại từ thực tiễn xét xử sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp huyện tại Quảng Nam

- Luận văn Thạc sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội


Tác giả: Lê Xuân Vĩ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Quỳnh Hoa

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page