top of page

Giải quyết xung đột tên miền và nhãn hiệu theo tổ chức quản lý tên miền thế giới

Khi Internet ngày càng phát triển, tình trạng “chiếm dụng, đầu cơ” tên miền ngày càng phổ biến và khó kiểm soát. Lợi dụng chính sách đăng ký tên miền dễ dàng và nguyên tắc đăng ký tên miền là “duy nhất”, “đăng ký trước được sử dụng trước” nhiều chủ thể đã đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự với các chỉ dẫn thương mại của chủ thể khác, đặc biệt là những nhãn hiệu nổi tiếng, mục đích trục lợi bất hợp pháp. Tình trạng này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng tới quyền SHTT mà còn cản trở sự phát triển của hoạt động thương mại trên Internet nói riêng. Cùng với sự gia tăng về số lượng tên miền được đăng ký mới, việc sử dụng tên miền gây xung đột đối với nhãn hiệu sẽ xảy ra nhiều hơn nhận thức chung của doanh nghiệp về sử dụng tên miền việc bảo hộ nhãn hiệu của vẫn còn hạn chế. Đề tài "Giải quyết xung đột và nhãn hiệu theo tổ chức quản lý tên miền thế giới" đã ra đời nhằm nghiên cứu, giải quyết vấn đề trên.


Trích: "Giải quyết xung đột tên miền và nhãn hiệu theo tổ chức quản lý tên miền thế giới"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học 2020"


Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Hồng Phúc

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Minh Huyền

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" để được cung cấp tài liệu bản mềm.


130 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page