top of page

Giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Hà Nội hiện nay

Hà Nội là thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm đầu não về chính trị, văn hoá và khoa học kĩ thuật, đồng thời là trung tâm lớn về ngoại giao và giao dịch kinh tế của ca nước. Hà Nội là thành phố lớn thứ 2 cả nước, sau Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số với 7.742.200 người (năm 2017), sau Thành phố Hồ Chí Minh (tuy nhiên, nếu tính những người cư trú không đăng ký thì dân số thực tế của thành phố này năm 2017 là hơn 8 triệu người). Hà Nội tập trung đông dân, thuộc mọi tầng lớp xã hội, trình độ dân trí không đồng đều, cho nên giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng đang còn là một vấn đề thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành của thành phố quan tâm thực hiện, nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cua người dân Thủ đô, xây dựng một Thú đô văn minh, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng BLGĐ. Trên thực tế hiện nay, một bộ phận không nhỏ người dân Hà Nội hiểu biết pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình còn rất mơ hồ, chưa đầy đủ, thậm chí số đông còn chưa được tiếp cận các qui định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Và khi người dân thiếu hiểu biết pháp luật thì dễ trở thành thủ phạm hoặc là nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình. Chính vì vậy, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ờ Việt Nam nói chung và ở thành phố Hà Nội nói riêng là vấn đề hết sức cần thiết, bởi tuyên truyền giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp quan trọng đê xây dựng ý thức pháp luật và lối sống theo pháp luật cho người dân góp phần hạn chế, loại trừ vi phạm và tội phạm trong đó có vi phạm và tội phạm BLGĐ. Xuất phát từ những lý do cơ bản nêu trên nghiên cứu sinh quyết định chọn đề tài: “Giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Hà Nội hiện nay” làm đề tài luận án Tiến sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. Việc nghiên cứu thành công đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiền sâu sắc, nhất là đối với hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.


Trích: Giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Hà Nội hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội


Tác giả: Nguyễn Kim Quý

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Đình Nhã

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page