top of page

Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, nhà nước Việt Nam đã có nhiều hành động cụ thể trong việc cải cách và hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai, cũng như cải tiến công tác đăng ký, nổi bật nhất là việc thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm quản lý hoạt động đăng ký, cập nhật biến động và cung cấp thông tin đất đai tại một số địa phương. Qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho những cải cách sâu, rộng sau này. Lẽ tất nhiên, sự điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật nhằm tạo hành lanh pháp lý cho việc xây dựng và vận hành của hệ thống đăng ký đất đai là vấn đề quan trọng được lưu tâm. Nhiều quy định đã được ban hành liên quan đến sắp xếp lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy đăng ký đất đai với sự thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; thống nhất một mẫu giấy chứng nhận cho cả quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất; quy định việc số hóa các dữ liệu địa chính đang được lưu trữ dưới dạng giấy tờ trong thủ tục đăng ký và cập nhật biến động đất đai, nghiên cứu quy định thống nhất việc đăng ký bất động sản với dự thảo Luật đăng ký bất động sản...v.v. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn chưa thật sự phát huy tác dụng. Một số quy định được dự thảo hoặc ban hành vẫn còn mang hơi hướng bảo vệ lợi ích cục bộ của ngành, chứ chưa thật sự vì lợi ích chung của nhà nước và nhân dân. Sự tồn tại của nhiều quy định với trình tự, thủ tục khác nhau trong hoạt động đăng ký đất đai do chưa có quy định chung thống nhất dẫn đến sự chồng chéo, mâu thuẫn và cát cứ về thẩm quyền quản lý giữa các cơ quan quản lý liên quan, kéo theo đó là sự rời rạc, không đầy đủ của hệ thống thông tin đất đai, bất động sản được xây dựng. Hoạt động đăng ký đất đai, bất động sản với hồ sơ lưu trữ được quy định ở cả ba cấp hành chính làm cho bộ máy đăng ký trở nên cồng kềnh, nhưng nhiều nội dung đăng ký cần thiết vẫn chưa được điều chỉnh (như đăng ký quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, quyền địa dịch...v.v). Chưa có đủ những thông tin cần thiết về quy hoạch sử dụng đất, về giá đất và về xác lập tính pháp lý cho đất đai, bất động sản. Thiếu quy định pháp luật về quy trình cụ thể cho việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai; xử lý, cập nhật dữ liệu, quản lý và cung cấp thông tin bất động sản theo hướng kỹ thuật số hóa...v.v. Những vấn đề này cho thấy nhiều hạn chế chưa được khắc phục vẫn đang tồn tại trong hệ thống đăng ký đất đai của Việt Nam do quy định điều chỉnh nó vẫn còn đang được xây dựng dở dang. Trước thực tế đó, để có thể tiến hành cải cách, hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai theo chủ trương của Đảng, cần thiết phải có sự nghiên cứu, đánh giá về thực trạng của hệ thống, nhận thức những hạn chế nhằm tạo cơ sở cho các giải pháp được ban hành và thực thi. Nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện. Tuy nhiên, phần lớn tập trung vào những giải pháp kỹ thuật cho việc tin học hóa

sự quản lý và vận hành đối với hoạt động đăng ký đất đai. Những nghiên cứu về phương diện pháp lý thì hướng mục tiêu vào thị trường bất động sản, trong đó một phần nhỏ có đề cập đến hoạt động đăng ký đất đai. Những đề tài, công trình nghiên cứu pháp lý với trọng tâm là hệ thống đăng ký thì chủ yếu chú trọng vấn đề sở hữu bất động sản nói chung, chưa quan tâm đến khía cạnh đặc thù đất đai thuộc sở hữu toàn dân ở Việt Nam để đặt trọng tâm quản lý đất đai làm nền tảng cho việc quản lý các bất động sản khác; đồng thời cũng chưa xác định những yếu tố cần thiết để từ đó có thể định hình xây dựng một hệ thống đăng ký đất đai hoạt động hiệu quả, nhất là ở khía cạnh cung cấp thông tin. Vì vậy, đánh giá tổng quan về hệ thống đăng ký đất đai của Việt Nam, nhận thức những vấn đề không thể thiếu khi xây dựng hệ thống đăng ký, tìm hiểu những bài học, kinh nghiệm hữu ích cho việc xây dựng hệ thống là những gì tác giả tập trung nghiên cứu. Theo đó, đề tài có tên là: “Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển”.

Trích: Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Lund - Đại học luật Hồ Chí Minh


Tác giả: Đặng Anh Quân

Người hướng dẫn khoa học: Hans-Heinrich Vogel, Phạm Hữu Nghị

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


0 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page