top of page

Hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Xuất phát từ tầm quan tr ng của việc bảo vệ QSHCN đối với nhãn hiệu chống lại các hành vi xâm phạm, thực tiễn của quá trình thi hành pháp luật, lý luận về hoàn thiện pháp luật, nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm QSHCN đối với nhãn hiệu để từ đó đưa ra những quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này là nội dung quan tr ng và có ý ngh a lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu một mặt là đòi hỏi tất yếu của tiến trình hội nhập quốc tế, mặt khác chính là nhu cầu nội tại của chính nền kinh tế nhằm mục đích không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm QSHCN đối với nhãn hiệu tại Việt Nam mà từ đó còn bảo vệ hiệu quả quyền lợi của người tiêu dùng, tạo sự yên tâm cho các chủ nhãn hiệu trong việc tạo dựng uy tín cho hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thể kinh tế đồng thời tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để các thành tố này cùng tham gia vào quá trình đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước, để vấn đề bảo hộ QSHTT không còn là rào cản đối với tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam.


Trích: "Hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam"

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Hà Thị Nguyệt Thu

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trường Hồ Hải và PGS. TS Nguyễn Thị Quế Anh

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


138 lượt xem0 bình luận

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page