top of page

Hòa giải trong quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 bắt đầu chú trọng hơn về vấn đề này thông qua việc quy định nhiều điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động, đặc biệt là hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động, cụ thể là vấn đề Hòa giải viên lao động (HGVLĐ) thay vì Hội đồng hòa giải cơ sở cộng với HGVLĐ như trước đây. Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo các cấp triển khai việc thực hiện các quy định về pháp luật của Bộ Luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành về HGVLĐ, những kết quả của việc này có thể góp phần tạo ra các thực tiễn áp dụng phương thức hòa giải nhằm thúc đẩy hòa giải tranh chấp lao động trở thành phương thức giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả ở Việt Nam. Song trên thực tế, việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua phương thức hòa giải vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu vẫn hòa giải các tranh chấp lao động cá nhân và tỷ lệ hòa giải thành cũng chưa cao... Bên cạnh đó, hòa giải với tư cách là phương thức giải quyết tranh chấp lao động trước đây hầu như chưa được chú trọng cả về lý luận, pháp luật thực định và đặc biệt trong thực tế. Cho đến nay, ở Việt Nam vẫn chưa có mô hình hòa giải tiêu chuẩn và được quản lý một cách chuyên nghiệp, trình tự, thủ tục hòa giải, quyền hạn và tiêu chuẩn của HGVLĐ cũng còn nhiều điểm hạn chế... Trong khi đó còn thiếu vắng các công trình nghiên cứu về vấn đề này ở nước ta. Có thể thấy, việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng về hòa giải tranh chấp lao động vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng phương thức hòa giải để giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết.

Từ những lý do trên đây, tôi đã chọn vấn đề “Hòa giải trong quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay” làm đề tài tiến sĩ luật học thuộc chuyên ngành Luật Kinh tế.


Trích: Hòa giải trong quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Đào Xuân Hội

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Hữu Nghị

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


8 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page