top of page

Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhu cầu xác định chính xác đối tượng của hợp đồng nhượng quyền là vô cùng cần thiết để điều tiết hành vi của các bên, từ đó các bên có thể xác định được rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình cũng như của các chủ thể có liên quan. Đồng thời, việc xác định chính xác đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền cũng góp phần đáp ứng được thỏa đáng nhu cầu của các bên trong hệ thống nhượng quyền đối với việc bảo hộ đối tượng của hợp đồng nhượng quyền đối trước sự xâm phạm bất kỳ và nhu cầu kiểm soát hoạt động này từ phía nhà nước. Từ đó, tạo tâm lý an tâm cho các thương nhân khi tham gia vào hoạt động nhượng quyền, thúc đẩy hoạt động nhượng quyền ngày một phát triển trong nền kinh tế. Để làm được điều này, quan trọng nhất là phải đảm bảo được sự đồng bộ giữa các văn bản Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ luật Dân sự trong việc định danh, bảo vệ và kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. Xuất phát từ thực tế nói trên, trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu, đánh giá có hệ thống và toàn diện “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại”, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật nhượng quyền thương mại, pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Trích: Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của

pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Đỗ Phương Thảo

Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Ngọc Cường - TS. Vũ Đặng Hải Yến

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page