top of page

Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Tuy có nhiều tiến bộ, song qua quá trình thực hiện, Luật thuế TNCN đã bộc lộ những bất cập: cơ quan thuế không có khả năng kiểm soát tốt thu nhập chịu thuế của đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, nhiều qui định không đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ thuế TNCN, qui định khởi điểm chịu thuế chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước... dẫn đến có nhiều trường hợp tránh thuế, trốn thuế xảy ra. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó từ nội dung pháp luật quản lý thuế nói chung, quản lý thuế TNCN nói riêng. Những hạn chế, bất cập từ Luật Quản lý thuế TNCN như việc ban hành chính sách còn chồng chéo, tổ chức thực hiện chính sách thuế chưa hiệu quả, bộ máy quản lý cồng kềnh và kiểm soát thực hiện chính sách, tuyên truyền chính sách thuế thu nhập cá nhân đến các cá nhân, tổ chức trong xã hội là chưa đạt hiệu quả cao, công tác quản lý thuế TNCN còn tình trạng vừa khó thực hiện, khó quản lý, khó kiểm tra, giám sát, chưa thực sự phù hợp với các chuẩn mực quản lý thuế quốc tế. Do đó, cần xây dựng một hệ thống pháp luật quản lý thuế TNCN hiệu quả, công bằng, minh bạch và hiệu lực điều chỉnh cao trên thực tế. Nhận thức được vấn đề này, ngày 17/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 732/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã thể hiện quan điểm: việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuế nói chung và pháp luật quản lý thuế nói riêng luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Hoàn thiện pháp luật thuế, pháp luật quản lý thuế TNCN được thực hiện thường xuyên và liên tục để đảm bảo tính phù hợp và khả thi của lĩnh vực pháp luật này đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan về thực trạng thi hành pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, từ đó xác định phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, tôi lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay” làm nội dung nghiên cứu cho Luận án tiến sĩ.


Trích: "Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay"

Học viện Khoa học xã hội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Nguyễn Thị Mai Dung

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page