top of page

Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án

Gần 10 năm sau thời điểm ra đời của BLTTDS 2004/2011, nền kinh tế - xã hội Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng, quy mô của nền kinh tế và tốc độ vận động của các quan hệ xã hội, đặc biệt là các quan hệ pháp luật có yếu nước ngoài đã lớn và nhanh hơn trước rất nhiều. Việt Nam đang tham gia mạnh mẽ vào quá trình hội nhập quốc tế, các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều và phức tạp. Vì vậy, các tranh chấp cũng gia tăng đòi hỏi phải có cơ chế giải quyết cũng như đảm bảo việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án sao cho lợi ích của các bên được bảo vệ tốt nhất, đảm bảo cho các quan hệ này phát triển trong một trật tự nhất định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ. Trong khi đó, những quy định của pháp luật hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, tình hình thực tiễn đã cho thấy yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài ngày càng gia tăng về số lượng cũng như mức độ phức tạp. Một thực tế cũng cần phải quan tâm là bên cạnh các yêu cầu công nhận và cho thi hành đến từ Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ngày càng có nhiều yêu cầu đến từ cá nhân, tổ chức nước ngoài có lợi ích hợp pháp tại Việt Nam cần được bảo vệ. Nghĩa là những chủ thể có lợi ích liên quan đến việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài ngày càng đa dạng. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại lãnh thổ nước khác bản án quyết định của Tòa án Việt Nam cũng không ngừng tăng lên. Việc đảm bảo lợi ích của chủ thể nước ngoài tại Việt Nam cũng như đòi hỏi một cơ chế bảo vệ hữu hiệu lợi ích của chủ thể Việt Nam tại nước ngoài sẽ góp phần thúc đẩy các giao lưu dân sự quốc tế phát triển, đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập. Chính vì vậy, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn, tạo cơ chế thuận lợi trên cơ sở có đi có lại, đảm bảo chủ quyền quốc gia, thúc đẩy giao lưu dân sự quốc tế là một yêu cầu cấp thiết đặt ra trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện nay. Với những cơ sở phân tích như trên, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài” cho luận án tiến sĩ Luật học của mình.


Trích: Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Bành Quốc Tuấn

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Bá Diến

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page