top of page

Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam

Thực tiễn trên của QHLĐ đòi hỏi phải có cơ chế, công cụ phù hợp và hiệu quả, có khả năng dung hoà, cân bằng lợi ích của các đối tác xã hội nói chung, của các bên trong QHLĐ nói riêng; từ đó tạo ra sự hài hoà, ổn định của QHLĐ; góp phần phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững. Sự cân bằng lợi ích này phải được thể hiện ngay từ khi xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật; trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật đó; cũng như trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh. Trong nền kinh tế thị trường, QHLĐ là vấn đề của thị trường và phải do các cơ chế, công cụ của thị trường điều tiết. Theo kinh nghiệm của hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường, đặc biệt là các nước kinh tế thị trường phát triển trên thế giới và tổng kết của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organisation - ILO), ĐTXH chính là cơ chế, công cụ điều chỉnh QHLĐ phù hợp và hữu hiệu nhất. Bên cạnh việc cân bằng, dung hoà lợi ích, ĐTXH còn góp phần giúp các đối tác xã hội cũng như các bên trong QHLĐ dễ dàng hơn trong việc chia sẻ gánh nặng và sự hy sinh trong những trường hợp cần thiết vì mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài. Chính vì thế, ĐTXH còn được xem là cơ chế, công cụ đóng vai trò chính trong việc phân phối lợi ích và thành quả của sự phát triển trong nền kinh tế thị trường. Mặc dù có vai trò và tầm quan trọng như trên, song trên thực tế thời gian qua ở Việt Nam, ĐTXH chưa được coi trọng đúng mức và chưa có vai trò, đóng góp xứng đáng trong việc cân bằng lợi ích, giảm thiểu xung đột giữa các đối tác xã hội cũng như các bên trong QHLĐ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó phải kể đến một số nguyên nhân chủ yếu là: QHLĐ của kinh tế thị trường mới đang trong giai đoạn hình thành, còn ở trình độ thấp nên hiểu biết về ĐTXH của các đối tác xã hội nói chung, của các bên QHLĐ nói riêng còn hạn chế; nhận thức về vai trò, sự cần thiết của ĐTXH còn chưa đầy đủ; năng lực đại diện, sự sẵn sàng của các bên tham gia ĐTXH chưa cao và còn thiếu một số điều kiện cần thiết để thực hiện ĐTXH. Các quy định pháp luật về ĐTXH còn thiếu và chưa hoàn thiện cũng được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng, hạn chế sự phát triển của ĐTXH cũng như vai trò và đóng góp của cơ chế này vào việc xây dựng QHLĐ hài hoà, vì mục tiêu phát triển ổn định, bền vững ở Việt Nam. Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam” có ý nghĩa lý luận, pháp lý và thực tiễn, hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.


Trích: Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Văn Bình

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đào Thị Hằng - PGS. Nguyễn Hữu Viện

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page