top of page

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Môi trƣờng có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con ngƣời, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một đất nƣớc. Chính vì vậy, bảo vệ môi trƣờng đã trở thành một vấn đề trọng yếu của toàn cầu và đang đƣợc nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm đặt thành quốc sách. Tuy nhiên trong những thập kỷ gần đây môi trƣờng thế giới đang có những thay đổi theo chiều hƣớng xấu đi, nhƣ sự thay đổi của khí hậu toàn cầu, sự suy giảm tầng ôzôn đang làm cho trái đất ngày càng nóng lên. Sự suy giảm của nhiều giống, loài động vật, thực vật, sự diệt vong của nhiều loài động vật quý hiếm, vấn đề

cháy rừng, vấn đề chất thải, ô nhiễm v.v... Ở nƣớc ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng cùng với sự phát triển của xã hội, đã làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trƣờng. Môi trƣờng đất, nƣớc, không khí ở một số thành phố lớn, khu công nghiệp trung tâm và các khu đông dân cƣ đã và đang bị suy thoái, nguyên nhân chính là do nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải của các khu công nghiệp chƣa qua xử lý; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, sinh học bị cạn kiệt với diện tích rừng ngày càng giảm; môi trƣờng biển, ven bờ và hải đảo có dấu hiệu xuống cấp do việc khai thác quá mức và sử dụng các biện pháp đánh bắt mang tính huỷ diệt làm cho các nguồn thuỷ sản bị giảm nghiêm trọng; bên cạnh đó sự cố môi trƣờng ngày một ra tăng, điển hình nhất là sự cố tràn dầu ở vùng ven biển .


Trích: "Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam"

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Nguyễn Thị Tố Uyên

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Đăng Dung

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


9 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page