top of page

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

Có thể nói, pháp luật về XLVPPL trong THADS ở nước ta chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, còn mang tính chất tình thế, chắp vá và chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện pháp luật về XLVPPL trong THADS nhằm tạo ra sự tương thích, phù hợp giữa pháp luật và thực tế XLVPPL, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, khoa học, khả thi và nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo các quy định của pháp luật được thực hiện hiệu quả trong thực tế, tránh sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật và gây oan sai trong thực tiền XLVPPL. Vấn đề XLVPPL nói chung và XLVPPL trong THADS nói riêng hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Việc XLVPPL không nghiêm, kém hiệu quá sẽ gây dư luận xấu ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với tính nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương phép nước bị xem thường. Bên cạnh đó, hiện nay, công tác THADS đang ngày càng được chú trọng, đang dần được xã hội hóa. Trong đó, số lượng các vụ việc THADS cần giải quyết ngày càng tăng, mức độ phức tạp ngày càng cao. Phạm vi công tác TI IADS lúc đầu chỉ giới hạn ở việc tổ chức thi hành các bán án dân sự, hôn nhân và gia đình, phần dân sự trong ban án hình sự thì đen nay đang mở rộng đối với các loại việc mới như thi hành các ban án, quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, lao động, hành chính, các bán án, quyết định của Tòa án và Trọng tài nước ngoài... Cùng với đó, các vụ việc VPPL trong THADS xảy ra ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp hơn. Bởi vậy, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về XLVPPL trong THADS càng ngày càng trở nên cấp thiết. Theo đó, pháp luật cần được hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ, khả thi và dự liệu được các loại VPPL trong thực tiền hoạt động THADS, đặc biệt là những loại VPPL mới có thế xảy ra. Pháp luật về XLVPPL trong THADS hoàn thiện sẽ góp phần xử lý nghiêm cũng như hạn chế các VPPL trong THADS. Từ những vấn đề nêu trên, có thể nhận thấy, việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá pháp luật về XLVPPL trong THADS cả về lý luận và thực tiền, đế từ đó đề ra những quan điểm và giải pháp hoàn thiện là rất cần thiết. Với những lý do đó, tôi chọn đề tài "Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay" làm đề tài luận án tiến sĩ.

Trích: Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Tuấn An

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Thế Liên

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


63 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page