top of page

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện nay vẫn chỉ là một đạo luật khung, còn nhiều vấn đề tổ chức và hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương phải được tiếp tục làm rõ, quy định cụ thể bằng các đạo luật chuyên ngành và các văn bản dưới luật. Việc đổi mới, hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các cơ quan CQĐP trên thực tiễn luôn là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào nhiều điều kiện và yếu tố xã hội, đặc biệt là quyết tâm chính trị của đảng cầm quyền và sự đồng thuận của xã hội. Thế nhưng, đây vẫn luôn là xu thế phát triển tất yếu của mọi nền hành chính hiện đại. Và những tri thức khoa học, trong đó có tri thức khoa học luật hiến pháp sẽ dẫn đường cho quá trình chọn lựa cũng như chuẩn bị các điều kiện để xây dựng ở Việt Nam một hệ thống các cơ quan CQĐP hoàn thiện.

Trích: Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Trần Công Dũng

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Bùi Xuân Đức

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


4 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page