top of page

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

Việc đổi mới, hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các CQDDP trên thực tiễn luôn là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào nhiều điều kiện và yếu tố xã hội, đặc biệt là quyết tâm chính trị của đảng cầm quyền và sự đồng thuận xã hội. Thế những, đây vẫn luôn là xu thế phát triển tất yếu của mọi nền hành chính hiện đại. Và, những tri thức khoa học, trong đó có tri thức khoa học luật hiện pháp sẽ dẫn đường cho quá trình chọn lựa cũng như chuẩn bị các điều kiện để xây dựng ở Việt Nam một hệ thống các cơ quan CQĐP hoàn thiện. Từ lý do trên, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề "Hoàn thiện tổ chức và hoạt động các của cơ quan chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay" làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học của mình.

Trích: Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

Đại học Luật Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Trần Công Dũng

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Xuân Đức


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


5 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page