top of page

Hoạt động của hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội Việt Nam

Yêu cầu nghiên cứu hoạt động của HĐDT, các Ủy ban còn xuất phát từ những đòi hỏi đặt ra trong lĩnh vực lý luận. Cùng với quá trình đổi mới đất nƣớc, việc nghiên cứu về QH, trong đó liên quan đến hoạt động của HĐDT, các Ủy ban đƣợc quan tâm nhiều hơn ở những mức độ khác nhau trong những công trình nghiên cứu gần đây, song số lƣợng công trình nghiên cứu một cách toàn diện về hoạt động của các cơ quan này nhìn chung còn rất ít. Về nội dung, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động của HĐDT, các Ủy ban còn để ngỏ. Điều này có thể quan sát đƣợc ở các khía cạnh nhƣ chƣa nhận diện và làm rõ khái niệm, đặc điểm, phƣơng thức hoạt động của HĐDT, các Ủy ban; chƣa luận chứng đầy đủ, sát thực về các yêu cầu đối với hoạt động của HĐDT, các Ủy ban; việc nghiên cứu, đánh giá thực tiễn hoạt động của HĐDT, các Ủy ban còn chƣa toàn diện, đầy đủ; việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp với tình hình mới cũng nhƣ vị trí, vai trò của HĐDT, các Ủy ban còn nhiều vấn đề đặt ra và vẫn còn có những tranh luận, cách thức tiếp cận khác nhau cần đƣợc tiếp tục làm sáng tỏ, v.v...

Trích: Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy bản của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Trần Văn Thuân

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Trung Lý và PGS. TS Đinh Xuân Thao

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


2 lượt xem0 bình luận

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page