top of page

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là một vấn đề rộng có thể nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật. Có rất nhiều công trình nghiên cứu về thế chấp quyền sử dụng đất nói chung và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng, nhưng thực tế cho thấy, vẫn luôn tồn tại một loạt khía cạnh lý luận pháp luật và thực tiễn về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất chưa được nghiên cứu thấu đáo. Trong khi đó, loại hợp đồng này không chỉ quan trọng đối với các bên trong giao dịch bảo đảm, mà còn liên quan đến sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng trong các hoạt động cấp tín dụng có bảo đảm, tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu và làm Luận án Tiến sĩ luật học, nhằm giải mã những bất cập, tồn tại và mong muốn đóng góp một phần các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về loại hợp đồng này.

Trích: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội


Tác giả: Đỗ Thị Hải Yến

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Hữu Nghị

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page