top of page

MỘT VÀI NÉT VỀ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

Bài viết đề cập đến khái niệm và các thuộc tính của chứng cứ điện tử, thu thập và đánh giá chứng cứ điện tử để đảm bảo giá trị chứng minh của chứng cứ điện tử trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự về chứng cứ điện tử.


Trích: Một vài nét về chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự Việt Nam - Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà


256 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page