top of page

NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH, THÀNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Quyền sở hữu tài sản luôn được tôn trọng và bảo vệ ở bất kỳ một xã hội và quốc gia nào. Bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mỗi người dân là động lực phát triển kinh tế và quản lý xã hội của đất nước, bảo đảm sự công bằng cho quyền lợi mỗi cá nhân về tài sản. Chính vì vậy, việc bảo vệ quyền sở hữu luôn là một trong những điểm cơ bản, quan trọng mà mỗi quốc gia đều hướng đến. Ở nước ta đang có sự thay đổi, phát triển, hội nhập mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin... đặc biệt là sự thay đổi mạnh mẽ về pháp luật quốc tế, thương mại trực tuyến... Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển, hội nhập cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ trong đó là sự gia tăng của các loại tội phạm nhất là các tội xâm phạm sở hữu. Từ vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm XPSH cần thiết phải nghiên cứu nhân thân người phạm tội từ những vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm, phân loại, cơ chế hành vi phạm tội, tình hình nhân thân người phạm tội, các yếu tố tác động đến quá trình hình thành nhân thân người phạm tội, cho đến đánh giá thực tiễn nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu cũng như dự báo tình hình các tội này trên địa bàn nhất định. Chính vì lẽ đó nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu từ 3 thực tiễn các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ” để làm luận án nghiên cứu, chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Trích: Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu từ 3 thực tiễn các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học Xã hội


Tác giả: Đỗ Tiến Dũng

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hỗ Sỹ Sơn

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


0 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page