top of page

NHỮNG VẤN ĐỀ LL VÀ TT VỀ CẢI CÁCH HỆ THỐNG TOÀ ÁN VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PQ

Trong Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền tư pháp là một bộ phận của quyền lực Nhà nước luôn gắn bó chặt chẽ với quyền lập pháp và quyền hành pháp trong tổng thể quyền lực Nhà nước thống nhất. Quyền tư pháp được thực hiện thông qua hoạt động xét xử của Tòa án (TA) và hoạt động của các cơ quan tư pháp khác. Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân (TAND) là thể hiện tập trung nhất của quyền tư pháp, thể hiện nền công lý, sự công bằng và bình đẳng của các chủ thể trước pháp luật. Với ý nghĩa này, việc cải cách hệ thống Tòa án về tổ chức, thẩm quyền và hoạt động là đòi hỏi tự thân, xuất phát từ vị trí, vai trò và chức năng của TA trong bộ máy Nhà nước. Xuất phát từ những đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước của việc xây dựng NNPQ XHCNVN và từ thực trạng tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và TA nói riêng như đã trình bày ở trên, đồng thời hàng loạt vấn đề lý luận, thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND ở nước ta vẫn đang tiếp tục được đặt ra và cần giải đáp. Bởi vậy, việc nghiên cứu đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ thống TA Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền” là yêu cầu khách quan, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn nhằm góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả góp phần xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Trích: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ thống TA Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Tuyết

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Cảm

PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


3 lượt xem0 bình luận

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page