top of page

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay, để công cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm đạt hiệu quả cao, cùng với việc phân loại tội phạm, đa dạng hóa hệ thống các hình phạt và những biện pháp tư pháp, cụ thể hóa các căn cứ quyết định hình phạt hay chế tài đối với các tội phạm cụ thể trong Phần các tội phạm, pháp luật hình sự nước ta cũng đồng thời phân hóa các trường hợp phạm tội, các đối tượng phạm tội khác nhau để có đường lối xử lý phù hợp, nhanh chóng, chính xác và công bằng. Đặc biệt, sự phân hóa các trường hợp phạm tội và người phạm tội còn thể hiện ở chỗ không phải tất cả các trường hợp phạm tội hay tất cả những người phạm tội đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là trường hợp khi có đầy đủ những điều kiện do pháp luật hình sự quy định, thì một người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà nhà làm luật coi là tội phạm có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự một phần hoặc cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa những vấn đề lý luận về miễn trách nhiệm hình sự và sự thể hiện chúng trong các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 hiện hành, đồng thời đánh giá việc áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự trong thực tiễn để đưa ra kiến giải lập pháp là mô hình lý luận và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy phạm về chế định này trong giai đoạn hiện nay không những có ý nghĩa lý luận - thực tiễn và pháp lý quan trọng, mà còn là vấn đề mang tính cấp thiết. Đây cũng là lý do luận chứng cho việc chúng tôi quyết định chọn đề tài "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam" làm luận án tiến sĩ luật học của mình.

Trích: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Tác giả: Trịnh Tiến Việt

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Lê Văn Cảm

TS. Trần Quang Tiệp

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


4 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page