top of page

Pháp luật về đầu tư góp vốn vào công ty ở Việt Nam

Đầu tư góp vốn vào công ty được xem là chế định nền tảng có ảnh hưởng xuyên suốt đến các chế định khác của pháp luật công ty. Luật doanh nghiệp 2020 đã có những quy định cụ thể, tiến bộ về tài sản góp vốn, cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, các chủ thể được quyền đầu tư góp vốn vào công ty... Tuy nhiên, một số vướng mắc trong các quy định về định giá tài sản góp vốn, thực hiện và giám sát việc đầu tư góp vốn đã gây ra nhiều vụ tranh chấp trên thực tế. Điển hình là tranh chấp về việc phân chia lợi nhuận khi có thành viên chưa hiểu rõ bản chất của hành vi đầu tư góp vốn hay vấn nạn khai khống dẫn đến tình trạng các "công ty ma" xuất hiện ngày càng nhiều. Do đó, việc phân tích, đánh giá các quy định hiện hành về đầu tư góp vốn vào công ty là thực sự cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện pháp luật công ty, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.


Trích: Pháp luật về đầu tư góp vốn vào công ty ở Việt Nam- Khóa luận tốt nghiệp - Trường Đại học Luật Hà Nội.


Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhi

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Dung

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.73 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page