top of page

PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ những phân tích khái quát ở trên cho thấy, việc đặt vấn đề nghiên cứu toàn diện về pháp luật thƣơng mại điện tử ở Việt Nam hiện nay là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các quan hệ thƣơng mại điện tử ở nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu có hệ thống, toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật thƣơng mại điện tử sẽ làm rõ những khái niệm pháp lý gắn với những thuật ngữ có nội hàm kỹ thuật cao, tiên lƣợng những phát sinh có thể xảy ra trong thực tế và trong tƣơng lai, đóng góp những tri thức đối với khoa học pháp lý nói chung và hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động thƣơng mại điện tử nói riêng, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển. Đây cũng là lý do mà nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu và làm Luận án Tiến sĩ luật học.

Trích: Pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học -Hoc viện Khoa học Xã hôi


Tác giả: Lê Văn Thiệp

Người hướng dẫn khoa học:TS. Lê Mai Thanh

TS. Đặng Vũ Huân

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:80 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page