top of page

PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH

Các quy định về biện pháp bảo lãnh hiện hành vẫn đang đưa đến rất nhiều hệ luỵ trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh và tài sản bảo đảm... Bởi vậy, việc nghiên cứu để làm rõ bản chất của bảo lãnh, pháp luật về bảo lãnh thực hiện hợp đồng tín dụng trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, khi mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “Bảo đảm ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng là một mục tiêu quan trọng, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 20201... Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt... Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng... ” là có ý nghĩa quan trọng và có tính cấp thiết.

Từ các vấn đề lý luận và thực tiễn được phân tích ở trên, nghiên cứu sinhđã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tíndụng bằng biện pháp bảo lãnh” để nghiên cứu và làm Luận án Tiến sĩ luật học.

Trích: Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tíndụng bằng biện pháp bảo lãnh

- Luận án Tiến sĩ Luật học -Hoc viện Khoa học Xã hôi


Tác giả: Pham Văn Đàm

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Hỏa

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:9 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page