top of page

Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc ban hành pháp luật về CK và TTCK, cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động CK và TTCK là “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NĐT” [61]. Tuy nhiên, do TTCKTT ở Việt Nam mới đƣợc hình thành, các định chế hỗ trợ cho sự vận hành và phát triển của thị trƣờng còn chƣa đầy đủ và đồng bộ, sự hiểu biết về TTCK và kinh nghiệm của các nhà quản lý thị trƣờng cũng nhƣ của công chúng đầu tƣ còn rất hạn chế..., đó là những nguy cơ có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của NĐT, từ đó sẽ đe doạ sự ổn định, phát triển của TTCK. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định của pháp luật và tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của NĐT trên TTCKTT để từ đó đƣa ra những kiến giải nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh và đồng bộ, với hệ thống văn bản pháp quy đầy đủ, rõ ràng, điều chỉnh các mặt hoạt động của thị trƣờng, giúp cho thị trƣờng hoạt động an toàn, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trƣờng, đặc biệt là bảo vệ các NĐT, là một vấn đề rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Trích: Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Hoàng Thị Quỳnh Chi

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:33 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page