top of page

Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên

Mặc dù có nhiều điểm tiến bộ, song, so sánh với các chuẩn mực quốc tế về xử lý NCTN VPPL, đặc biệt là Luật mẫu về tư pháp chưa thành niên cho thấy pháp luật về xử lý NCTN VPPL của Việt Nam, bao gồm pháp luật về các biện pháp XLHC đối với NCTN còn hạn chế, chưa hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với những sửa đổi về chính sách hình sự đối với NCTN của Bộ luật hình sự 2015 (BLHS); thiếu các quy định về biện pháp xử lý chuyển hướng, biện pháp thay thế trong quá trình xử lý VPPL của NCTN; các quy định về bảo vệ quyền của NCTN VPPL còn tản mạn, chưa đồng bộ. Thực tiễn thực hiện pháp luật về các biện pháp XLHC đối với NCTN cũng cho thấy một số quy định chưa phù hợp, thiếu các quy định về bảo đảm thực thi, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thi hành, ảnh hưởng tới quyền của NCTN VPPL cũng như hiệu quả của việc áp dụng những biện pháp này. Xuất phát từ thực tế trên, trong bối cảnh tổng kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, tổng kết 15 năm thực hiện hai chiến lược đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp ở Việt Nam, việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên” có ý nghĩa lý luận, pháp lý và thực tiễn, hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trích: Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Đào Thị Thu An

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hiên - TS. Trần Thị Kim Thoa

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page