top of page

Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam

Mặc dù hiện nay, về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các công cụ của chính sách tiền tệ đã được hình thành và đang được hoàn thiện dần, đảm bảo sự thuận tiện cho hoạt động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các công cụ của chính sách tiền tệ có đặc điểm là được quy định trong nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác nhau do nhiều cơ quan nhà nước ban hành và còn rất nhiều quy định làm hạn chế sự chủ động, độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Mặt khác, để có thể điều hành một cách linh hoạt, thận trọng các công cụ chính sách tiền tệ và tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các công cụ, từ đó phát triển thị trường tiền tệ thì vấn đề hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các công cụ chính sách tiền tệ, xây dựng một khung pháp lý thuận lợi, hợp lý nhằm tạo điều kiện đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ là một nội dung cần phải có sự nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy, đề tài: “Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam” có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chỉ có trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện cơ sở pháp lý cho hoạt động điều hành các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay mới có thể xác định được những bất hợp lý về cơ chế, chính sách làm cản trở kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ, qua đó nâng cao năng lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, hoàn thiện các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Trích: Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Tô Mai Thanh

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Huy Cương và PGS. TS Đinh Dũng Sỹ

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page