top of page

Pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thiện để tiến tới gia nhập WTO

Trong công cuộc đổi mới của Việt Nam theo hướng xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng có vai trò hết sức quan trọng. Một bước đi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này là hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và việc tiến tới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nói riêng cũng đặt ra đòi hỏi bức xúc đối với việc hoàn thiện từng bước môi trường cạnh tranh kinh tế của Việt Nam. Một mặt, việc gia nhập WTO là yêu cầu khách quan nhằm thực hiện đường lối kinh tế đối ngoại của Việt Nam theo định hướng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, mở rộng kinh tế đối ngoại", mặt khác, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế này đòi hỏi Việt Nam phải chuẩn bị đầy đủ những yếu tố làm hình thành môi trường kinh doanh phù họp với quá trình tự do hóa thương mại, đồng thời tuân thủ những quy định của WTO trong đó có các quy định về cạnh tranh. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật vẻ cạnh tranh cũng là một vấn đề cần quan tám để tiến tới gia nhập WTO. Nhìn chung, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế của Việt Nam vốn còn chưa đầy đủ, đồng thời là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Nhận thức được tầm quan trọng phải ban hành các văn bản pháp luật về cạnh tranh, các cơ quan hoạch định chính sách đã tập trung nghiên cứu và đang khẩn trương xây dựng các quy định pháp lý điều tiết hoạt động cạnh tranh phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam và các quy định và tập quán quốc tế về cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, tác giả quyết định chọn đê tài "Pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam: thực trạng và giả i pháp hoàn thiện để tiến tới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới" để hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế của mình với mong muốn đóng góp một số ý kiến tham khảo nhằm hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Trích: Pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thiện để tiến tới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới

- Luận văn Thạc sĩ Luật học - Trường Đại học Ngoại thương

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hoà

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Ngọc Thiết

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


12 lượt xem0 bình luận

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page