top of page

Pháp luật về hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

Tính đến thời điểm hiện nay, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã có hơn 02 năm thi hành, về cơ bản Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã chứng tỏ được vai trò của mình trong việc tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước để phát triển DNNVV. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ DNNVV ở Việt Nam đã được xây dựng tương đối hoàn thiện, tạo ra hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh về hỗ trợ cho DNNVV, xác lập nguyên tắc và quy định cụ thể các hoạt động hỗ trợ cho DNNVV, cũng như ghi nhận trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan trong công tác hỗ trợ DNNVV. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, những thành tựu đã đạt được, pháp luật về hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, khiếm khuyết. Các biện pháp hỗ trợ DNNVV dù được xây dựng và quy định tương đối toàn diện, nhưng vẫn còn nặng về hình thức, chưa đáp ứng được nhu cầu của các DNNVV. Mặt khác, trách nhiệm thực hiện hoạt động hỗ trợ DNNVV được quy định có sự tham gia của rất nhiều cơ quan, ban, bộ, ngành..., dẫn đến dàn trải, thiếu tính thống nhất, tính hệ thống, dẫn đến khó đạt được hiệu quả hỗ trợ mong muốn. Tóm lại, xuất phát từ những lý do trên, từ việc nhận thức được vị trí, vai trò đặc biệt của DNNVV đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước để đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đã đặt ra; tầm quan trọng đặc biệt của sự hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV; những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành cần thiết có những sửa đổi, bổ sung để có sự phù hợp với thực tiễn, yêu cầu hỗ trợ DNNVV. Để sự hỗ trợ này thật sự hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của DNNVV ở nước ta về cả số lượng và chất lượng... Nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Pháp luật về hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay” làm luận án tiến sĩ.

Trích: Pháp luật về hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Trường Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Bùi Bảo Tuấn

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Viết Tý

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


33 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page