top of page

Pháp luật về kiểm soát vốn tại doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước

DNNN nắm giữ những ngành kinh tế trọng yếu, then chốt của đất nước, do đó, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh những thành quả mà các DNNN mang lại cho nền kinh tế, DNNN cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém trong nhiều lĩnh vực hoạt động của mình. Một lượng không nhỏ DNNN sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả thấp, chưa phát huy hết vai trò chủ lực trong nền kinh tế, chưa tương xứng với lợi thế và sự đầu tư của nhà nước. Một số DNNN làm ăn thua lỗ kéo dài, không bảo toàn được vốn nhà nước, thậm chí đã và đang trong tình trạng phá sản. Không ít DNNN có tình trạng đầu tư dàn trải, không tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính được nhà nước xác định mà lại đầu tư vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao và không thuộc thế mạnh như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng... Ngoài ra, cơ chế, chính sách của nhà nước đối với DNNN còn bất cập; các quy định về DNNN chưa đầy đủ, thiếu hệ thống và có nhiều khoảng trống pháp luật, nhất là sau khi Luật Doanh nghiệp 2005 thay thế Luật DNNN 2003 và chuyển toàn bộ DNNN sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005. Tình trạng này đã gây ra không ít khó khăn cho hoạt động của DNNN cũng như công tác quản lý, kiểm soát vốn của chủ sở hữu nhà nước, làm giảm thiểu động lực và trách nhiệm của các DNNN trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của nhà nước. Thực tế này đặt ra một yêu cầu rất cấp thiết đối với nhà nước ta là phải tăng cường hoạt động kiểm soát vốn mà nhà nước đã đầu tư tại các doanh nghiệp, đặc biệt là tại những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đảm bảo việc sử dụng, quản lí vốn nhà nước được thực hiện đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế cao. Nhận thức rõ yêu cầu này, nghiên cứu sinh đã lựa chọn vấn đề “Pháp luật về kiểm soát vốn tại các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ. Sự thành công của việc nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần khắc phục được các hạn chế, yếu kém của pháp luật hiện hành, giúp Nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí, sử dụng vốn tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, qua đó nâng cao vị thế của các DNNN trong nền kinh tế quốc dân.

Trích: Pháp luật về kiểm soát vốn tại doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Vũ Thị Nhung

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Dương Văn Huệ - TS. Bùi Ngọc Cường

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page