top of page

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hiện nay, các công trình nghiên cứu về mặt lý luận và tổng kết thực tiễn về pháp luật kinh doanh BHNT ở Việt Nam chưa nhiều. Đa số các công trình nghiên cứu chỉ đề cập đến một số khía cạnh về pháp luật kinh doanh BHNT mà chưa được nghiên cứu một cách hệ thống. Về mặt lý luận có nhiều vấn đề chưa được giải quyết như khái niệm sản phẩm BHNT, kinh doanh BHNT bao gồm những nội dung gì, cấu trúc pháp luật kinh doanh BHNT gồm những bộ phận nào và có những yếu tố nào chi phối đến hiệu quả áp dụng pháp luật. Về mặt thực tiễn, chưa có công trình khoa học nào đánh giá một cách tổng thể về thực trạng pháp luật kinh doanh BHNT ở Việt Nam trong mối tương quan giữa các bộ phận pháp luật với nhau, do đó các đề xuất chưa đảm bảo được tính hệ thống. Trong khi đó, một trong những yêu cầu trong quá trình hoàn thiện pháp luật kinh doanh bảo hiểm nói chung và kinh doanh BHNT nói riêng là hội nhập quốc tế đang được đặt ra ngày càng cấp bách. Có rất nhiều các chuẩn mực, thông lệ quốc tế đã được hình thành và áp dụng ở nhiều quốc gia nhưng chưa được ghi nhận trong pháp luật kinh doanh BHNT ở Việt Nam, đặc biệt là những khuyến nghị và hướng dẫn của Hiệp hội quốc tế các cơ quan giám sát bảo hiểm (IAIS) mà Việt Nam đã là thành viên.

Trích: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Trần Vũ Hải

Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Ngọc Cường và TS. Nguyễn Văn TuyếnTài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


5 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page