top of page

Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam

Pháp luật kinh doanh bất động sản trong thời gian qua đã hình thành, thường xuyên có sự sửa đổi, điều chỉnh đã tạo được khuôn khổ pháp lý để đưa thị trường bất động sản vào hoạt động có định hướng, có cơ chế pháp lý chung để các chủ thể gia nhập thị trường, để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh và tuân theo sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, để có một hành lang pháp lý phù hợp và đồng bộ với thị trường có rất nhiều tính đặc thù về sản phẩm, về đầu tư và vận hành dự án như thị trường bất động sản du lịch thì thực sự là chúng ta đang thiếu vắng rất nhiều các chế định cụ thể. Thực tế cho thấy, hệ thống chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở nước ta chưa theo kịp với sự phát triển sôi động, mạnh mẽ của phân khúc thị trường này. Từ thực trạng thiếu vắng các chế định pháp luật cụ thể để điều chỉnh các vấn đề phát sinh và đòi hỏi của thị trường bất động sản du lịch như đã đề cập, cùng với những mong muốn và kỳ vọng về một thị trường bất động sản du lịch trong tương lai phát triển lành mạnh và thịnh vượng, góp phần quan trọng đưa đất nước Việt Nam trở thành cường cuốc du lịch trong tương lai, đề tài “Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam” được xây dựng.

Trích: Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam- Luận án Tiến sỹ Luật học- Trường Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Đoàn Văn Bình

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến

 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page