top of page

Pháp luật về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước

Việc pháp luật trao quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế trong nước trong khuôn khổ quy định của pháp luật chính là việc xác định quyền sử dụng đất là một quyền tài sản và đất đai đã được coi như một loại “hàng hóa đặc biệt” trong thị trường quyền sử dụng đất ấy. Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động nguồn vốn, nội và ngoại lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đặc biệt là quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, một trong những chủ thể có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Pháp luật về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.

Trích: "Pháp luật về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước"

- Luận văn Thạc sĩ Luật học -Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh


Tác giả: Nguyễn Trọng Thạch

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Anh Quân

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page