top of page

Pháp luật về tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Xuất phát từ thực tế là hầu hết các nước trên thế giới dù là nước đang phát triển hay nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Ca Na Đa, Đức, Hà Lan... đều đang duy trì và phát triển loại hình TCTD được tổ chức dưới mô hình HTX. Đối với Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển đi lên từ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, loại hình kinh tế tập thể ra đời, tồn tại trong một thời gian khá dài và có những đóng góp rất to lớn đối với kinh tế - xã hội, thì việc duy trì và phát triển loại hình TCTD là HTX là điều cần thiết. Chính vì thế, Đề án “cơ cấu cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011- 2015” đã xác định chủ trương “Tiếp tục hoàn thiện mô hình QTDND 2 cấp hiện nay gắn liền với tăng cường các thiết chế an toàn hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho QTDND phát triển. Đẩy mạnh chấn chỉnh, củng cố và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả các quỹ tín dụng nhân hiện có đi đôi với tiếp tục mở rộng vững chắc các QTDND mới ở khu vực nông thôn; bảo đảm QTDND tuân thủ đúng theo quy định của Luật các TCTD và Luật TX; tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cùng có lợi, hợp tác và phát triển cộng đồng hướng tới mục tiêu chủ yếu tương trợ giữa các thành viên của QTDND để góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi”. Sau hơn 08 năm thực hiện, hệ thống các TCTD là HTX đã có những chuyển biến tích cực: Việc chuyển đổi QTDND

trung ương thành Ngân hàng HTX Việt Nam đã biến mô hình QTDND 3 cấp thành mô hình 2 cấp với tổ chức đầu mối là Ngân hàng hợp tác Việt Nam; mối liên kết hệ thống được củng cố và nâng cao; nhiều vấn đề trong tổ chức và hoạt động của hệ thống QTDND được chấn chỉnh, củng cố. Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện, vấn đề tổ chức và hoạt động của hệ thống TCTD là HTX vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, hiện tượng các TCTD là HTX được tổ chức và hoạt động không tuân thủ các nguyên tắc đặc thù của HTX vẫn tồn tại và hơn nữa là hiện tượng các doanh nghiệp núp bóng QTDND để được hưởng các chính sách ưu đãi của pháp luật đối với các TCTD là HTX. Nguyên nhân chính của những hạn chế bất cập trên xuất phát từ sự thiếu vắng một hệ thống pháp luật đồng bộ, các quy định của pháp luật điều chỉnh việc tổ chức và hoạt động của hệ thống TCTD là HTX được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau; các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung dẫn đến tình trạng pháp luật thiếu tính ổn định cần thiết, thiếu nhất quán, còn mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật; nhiều vấn đề được quy định chưa hợp lý cần phải sửa đổi. Những lý do trên cho thấy sự cần thiết phải có những nghiên cứu chuyên sâu về các TCTD là HTX dưới cả góc độ lý luận và thực tiễn pháp lý. Chính vì thế, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề “Pháp luật về tổ chức tín dụng là hợp tác xã” làm đề tài luận án tiến sĩ.

Trích: Pháp luật về tổ chức tín dụng là hợp tác xã

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Đỗ Mạnh Phương

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Ánh Vân - TS Nguyễn Kiều Giang

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


102 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page