top of page

QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU SO SÁNH

Hiện nay, các vấn đề về thực hiện việc bảo đảm quyền của NKT còn nhiều bất cập. Luật NKT đã được Quốc hội thông qua, nhựng quyền của NKT lại được hướng dẫn thi hành tại nhiều văn bản pháp luật, thiếu tính đồng bộ, chưa có một hệ thống Luật, nghị định riêng biệt. Các cơ quan nghiên cứu chính sách, các đề tài nghiên cứu về quyền của NKT còn ít về số lượng, hạn chế về nội dung. Việc tuyên truyền tới người dân chƣa đƣợc quan tâm đúng mức nên mức độ thực thi quyền của NKT trong xã hội là rất khiêm tốn. Do đó, NKT vẫn bị phân biệt đối xử, bị miệt thị, bị lạm dụng và lãng quên.

Với những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Quyền của người khuyết tật trong Luật Nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam - nghiên cứu so sánh” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

Trích: Quyền của người khuyết tật trong Luật Nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam - nghiên cứu so sánh

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Thị Bảy

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tường Duy Kiên


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


8 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page