top of page

Quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Quyền đối với bất động sản liền kề đặt trong mối quan hệ giữa những vấn đề mang tính chất nguyên tắc chung trong Bộ luật Dân sự với những chế định cụ thể điều chỉnh đối với từng loại bất động sản riêng lẻ trong các luật chuyên ngành như : Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Tài nguyên nước... Nhằm tìm ra những nguyên lý chung nhất, phù hợp nhất, chính xác nhất về Quyền đối với bất động sản liền kề là vấn đề không hề đơn giản, nhất là trong điều kiện các luật chuyên ngành nêu trên về việc xác lập quyền sở hữu đối với từng loại bất động sản đang vô cùng khác nhau tồn tại ở nhiều dạng khác nhau và với hình thức pháp lý công nhận quyền sở hữu và sử dụng bất động sản rất khác nhau, sự đan xen của nhiều chủ thể cùng sở hữu và sử dụng đối với bất động sản... Là những rào cản khó để nhận ra đối với việc xác lập Quyền đối với bất động sản liền kề. Với thực trạng này, một số công trình nghiên cứu khoa học đã công bố có liên quan đến Quyền đối với bất động sản liền kề sẽ là khiêm tốn và trở nên chật hẹp, không thể nhận diện hết được những vấn đề liên quan tác động, ảnh hưởng tới việc xác lập Quyền đối với bất động sản liền kề một cách toàn diện, đầy đủ và thấu đáo. Do vậy, một công trình nghiên cứu ở cấp độ tiến sĩ về “Quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp luật Việt Nam hiện nay” là thực sự cần thiết và tất yếu khách quan ở khía cạnh lý luận, pháp luật thực định và thực tiễn thực thi về Quyền đối với bất động sản liền kề.

Trích: "Quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp luật Việt Nam hiện nay"

Luận án tiến sĩ luật học - Học viện khoa học xã hội


Tác giả: Nguyễn Thị Hường

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Thị Mai Hiên

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page