top of page

Quyền lập quy của chính phủ

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thường không kịp thời, một số dự thảo văn bản không đạt yêu cầu. Ngoài ra, có một số trường hợp các VBQPPL của Chính phủ trái với luật, pháp lệnh và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tế cuộc sống, gây khó khăn cho hoạt động của công dân và tổ chức. Pháp luật hiện hành chưa phân định rõ nội dung quyền lập pháp và quyền lập quy; Hiến pháp, pháp luật chưa quy định về lập pháp ủy quyền, dẫn đến tình trạng cơ quan hành pháp lấn sân cơ quan lập pháp hoặc ngược lại. Vì vậy, ''Quyền lập quy của Chính phủ'' được chọn làm đề tài của Luận án này nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về quyền lập quy của Chính phủ trong thời gian qua, đồng thời, đưa ra các quan điểm và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quyền lập quy của Chính phủ.

Trích: Quyền lập quy của Chính phủ

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Nguyễn Đình Hào

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Thái Vĩnh Thắng;

TS. Trần Nho Thìn

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:
5 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page