top of page

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ VIỆC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM

Tôn trọng và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin là điều được Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII năm 1991. Trong những năm qua, các quy định về quyền tiếp cận được tiếp tục được đưa vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành, lĩnh vực như: truyền thông, báo chí, chống tham nhũng, đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch... nhằm quy định quyền được thông tin của người dân và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp các thông tin mà họ nắm giữ hoặc biết.

Những chủ trương, chính sách của Đảng và những văn bản quy phạm pháp luật được thể chế hóa của Nhà nước về quyền tiếp cận thông tin trong những năm qua đã từng bước làm minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước, giúp người dân tiếp cận ngày một dễ dàng và thuận lợi hơn đối với các thông tin do các cơ quan nhà nước nắm giữ. Hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là những cơ quan có nhiệm vụ đáp ứng những yêu cầu về thủ tục hành chính hàng ngày của người dân đã công khai và thuận tiện hơn

cho người dân. Các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong công việc của các cán bộ nhà nước, các cơ quan nhà nước đối với người dân đã được hạn chế một bước. Nhận thức của người dân về quyền được tiếp cận và cung cấp những thông tin có liên quan đến các chủ trương, chính sách quan trọng hoặc có mối liên hệ trực tiếp đến lợi ích người dân của các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương cũng ngày được nâng cao, ví dụ: các vấn đề về chính sách đất đai, quy hoạch xây dựng, chính sách tài chính, thuế...

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về quyền tiếp cận thông tin, Đảng và Nhà nước ta cũng đã và đang bộc lộ những hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân thực chất chưa được như những gì pháp luật đã quy định. Người dân khi thực hiện quyền tiếp cận với những thông tin do các cơ quan nhà nước nắm giữ nhiều nơi nhiều chỗ bị sách nhiễu, gây phiền hà, thậm chí bị vi phạm

nghiêm trọng.

Với những lí do trên, tác giả đã chọn đề tài “Quyền tiếp cận thông tin và việc đảm bảo thực hiện ở Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình, với mục đích làm rõ thực trạng đảm bảo quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam; chỉ ra những hạn chế trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quyền tiếp cận thông tin cũng như việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay, để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân ngày càng trở nên thực chất và hiệu quả hơn.

Trích: Quyền tiếp cận thông tin và việc đảm bảo thực hiện ở Việt Nam

- Luận án Thạc sĩ Luật học - Khoa Luật Đại học Quốc gia

Tác giả: Đoàn Văn Chung

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đào Trí Úc


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:4 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page