top of page

THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta liên tục phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tình hình chính trị ổn định, nền kinh tế nhiều năm liền tăng trưởng trưởng tóốc độ tương đối cao, trât tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những mặt trái của xã hội, trong đó có tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng về cả tính, chất quy mô với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt...Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ đe dọa ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Để đảm bảo hơn nữa các quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước và công dân, việc nghiên cứu thực trạng, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thủ trưởng, Phó Thủ trường cơ quan điều tra và Điều tra viên trong tố tụng hình sự Việt nam hướng tới hoàn thiện, nâng cao hoạt động điều tra, từng bước hội nhập, xây dựng quy định phù hợp với chiến lược cải cách tư pháp của Đảng. Với mục tiêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên trong tố tụng hình sự Việt Nam" cho luận án tiến sĩ Luật học của mình.

Trích: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra và Điều tra viên trong tố tụng hình sự Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Trường Đại học Luật TP HCM


Tác giả: Bùi Thế Tỉnh

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Văn Độ

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:1 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page