top of page

THỦ TỤC PL VỀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DNTN TRONG ĐIỀU KIỆN VN TRỞ THÀNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ

Ở hầu hết các nước phát triển, nhất là ở những nước có nền kinh tế dựa trên nền tảng chế độ sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế. Nhiều tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia trên thế giới là các doanh nghiệp do tư nhân sở hữu hoặc nắm giữ phần lớn vốn điều lệ. Không chỉ ở những nước phát triển kinh tế thị trường tự do, mà ở cả những nước, ở đó có sự can thiệp nhất định của nhà nước vào đời sống kinh tế, chẳng hạn kinh tế thị trường xã hội hay kinh tế thị trường phúc lợi xã hội, khu vực kinh tế tư nhân vẫn luôn luôn là lực lượng kinh doanh đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp "đầu vào" cho sản xuất và cung cấp sản phẩm, hàng hóa đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Do đó, đề tài "Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta trong điều kiện Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đầy đủ" là cấp thiết về cả mặt lý luận và thực tiễn.


Trích: Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta trong điều kiện Việt Nam trở thành nên kinh tế thị trường đầy đủ

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học Xã hội


Tác giả: Trương Công Đắc

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Đức Minh

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:
3 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page