top of page

Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Luật khuyến khích đầu tư quy định nguyên tắc thủ tục và biện pháp về khuyến khích, quản lý đầu tư trong và ngoài nước để hoạt động đầu tư được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, nhận được sự bảo hộ của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư, Nhà nước và nhân dân nhằm tăng cường chất lượng và vai trò đầu tư, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bảo vệ và phát triển vững chắc đất nước; ngày 8 tháng 7 năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung thêm, năm 2011 tại kỳ họp của Quốc hội CHDCND Cách mạng Lào lần thứ VIII đã sửa đổi cuối cùng gọi chung là pháp luật khuyến khích đầu tư của nước CHDCND Lào. Những văn bản pháp luật trên đây bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài vào Lào trong những năm qua. Hàng năm lượng vốn đầu tư nước ngoài thường năm sau cao hơn năm trước. Tuy vậy, thực tiễn đầu tư nước ngoài trong những năm qua cho thấy mặc dù Luật đầu tư nước ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư những kết quả thu hút nguồn vốn của nước ngoài vào Lào còn rất hạn chế. Điều đó do nhiều nguyên nhân trong đó đáng chú ý là việc thực hiện pháp luật này còn nhiều hạn chế bất cập. Đó là các chủ thể thực hiện pháp luật đầu tư cũng chưa hiểu hết các pháp luật đầu tư nước ngoài của Lào; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đầu tư nước ngoài thiếu tính thường xuyên liên tục... Từ đó, dẫn đến có một số chủ thể tuân thủ, chấp hành không nghiêm, một số chủ thể khác sử dụng pháp luật trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình chưa có hiệu quả, các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật đôi lúc còn mang tính chủ quan... tác động không nhỏ đến thu hút của nhà đầu tư nước ngoài vào Lào trong thời gian qua... nhằm khắc phục những bất cập nêu trên đòi hỏi cần có sự nghiên cứu toàn diện và hệ thống những vấn đề lý luận mà thực tiễn vấn đề thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài vào CHDCND Lào. Xuất phát từ những lý do trên NCS chọn đề tài: "Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" để nghiên cứu và viết luận án Tiến sĩ Luật học.


Trích: "Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào"

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Norkeo Kommadam

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trịnh Đức Thảo

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page