top of page

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với những biến đổi của tình hình thế giới đã tác động sâu sắc đến tất cả các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng xã hội và đòi hỏi mỗi cá nhân, cộng đồng, dân tộc đều phải có những cải biến căn bản để cùng tồn tại và phát triển trong nhịp bước khẩn trương của thời đại. Căn cứ vào vị trí, vai trò, tầm quan trọng của viên chức, pháp luật Việt Nam đã từng bước tách đội ngũ viên chức ra khỏi đối tượng là cán bộ, công chức, xây dựng một Luật riêng - Luật Viên chức năm 2010 điều chỉnh lực lượng lao động này. Điều đó không chỉ có ý nghĩa về mặt hoàn thiện hệ thống pháp luật thực định, mà quan trọng hơn, bởi đó là hành lang pháp lý phân định rõ hoạt động nghề nghiệp của viên chức so với hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, đẩy mạnh việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học, đặc biệt kể từ khi có Luật Viên chức ra đời, bên cạnh những thành kết quả đạt được, đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, những khó khăn, vướng mắc, không chỉ đối với viên chức khi tuân thủ, thi hành, sử dụng những quy định pháp luật liên quan, mà còn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng pháp luật. Điều đó xuất phát từ thực tế là hiện nay tồn tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau do các cơ quan khác nhau ban hành tại nhiều thời điểm cùng điều chỉnh đối với viên chức trong trường đại học. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn vấn đề “Thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học ở Việt Nam” để làm đề tài Luận án Tiến sĩ Luật học chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật.

Trích: Thực hiện pháp luật về viên chức trong trường Đại học ở Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Chu Hồng Thanh

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page