top of page

TỘI GIẾT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI: TÌNH HÌNH,NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai, do các lực lượng Công an làm nòng cốt đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm giết người, mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn diễn biến phức tạp, gây ra tâm lý bất an trong xã hội. Tình hình đó đòi hỏi cần nghiên cứu, đánh giá thực trạng một cách toàn diện, chỉ ra nguyên nhân, đổi mới các giải pháp phòng, chống, đặc biệt là các biện pháp chủ động, tích cực phòng ngừa, làm giảm, tiến tới xóa bỏ căn bản nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm giết người.

Hiện nay, lý luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người đã được hình thành và phát triển ở mức độ nhất định, song luôn có yêu cầu được bổ sung, hoàn thiện. Mặt khác, cho đến nay, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện, có hệ thống về tình hình, nguyên nhân và đ a ra ệ thống các giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Với những lý do đó, tác giả đã lựa chọn chủ đề "Tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.

Trích: Tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

- Luận án Tiến sĩ Luật học -Hoc viện Khoa học Xã hôi


Tác giả: Giàng Quốc Hưng

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Khánh Vinh


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page